NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI ("Neve Şalom"), Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.
KVKK’nın 10. maddesi uyarınca, Neve Şalom’a başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz edebilirsiniz ve
i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Vakıf’ımıza yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir. Başvuruların bizzat ilgili kişi veya vekili (vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir) tarafından yapılması gerekmektedir.
No.1  BAŞVURU YÖNTEMİVeri sahibinin Vakıf’ımıza gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur) Hukuki işlem ve uyum bilgisiBAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES YAPILMASI GEREKENZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
2   Noter yoluyla tebligat  Tebligat zarfının üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi"yazılmalıdır.
3  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı "Güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla  E-posta’nın konusu "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" olmalıdır.
 
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Vakıf’ımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m.13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Veri Sorumlusu:
NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI
Adres: Büyüykhendek cad no 39 Karaköy
Tel: (0212) 292 03 86
Fax: (0212) 292 03 85
Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no:1537
www.nevesalom.org
 
Not: Talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Vakıf’ımıza tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, sayfa başına herhangi bir ücret alınmayacaktır.

NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Bağışlarınız için

Bağışlarınızla Daha Güçlüyüz

Tasarım: Robert Zilberman

© 2022 Tüm hakları Neve Şalom Sefarad Sinagogları Vakfına aittir.

Kişisel verilerin işlenme ve aktarım amaçları ile kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebepleri hakkında bilgi edinmek üzere ulaşabilirsiniz.

KVKK

 

NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK") “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI ("Neve Şalom"), Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.
KVKK’nın 10. maddesi uyarınca, Neve Şalom’a başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Vakıf’ımıza yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir. Başvuruların bizzat ilgili kişi veya vekili (vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir) tarafından yapılması gerekmektedir.
 
 
No. 1BAŞVURU YÖNTEMİVeri sahibinin Vakıf’ımıza gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur) Hukuki işlem ve uyum bilgisiBAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRESYAPILMASI GEREKENZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
No. 2 Noter yoluyla tebligatBAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRESTebligat zarfının üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi" yazılmalıdır.
No. 35070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı "Güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluylaBAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRESE-posta’nın konusu "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" olmalıdır.
 
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Vakıf’ımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m.13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Veri Sorumlusu:
NEVE ŞALOM SEFARAD SİNAGOGLARI VAKFI
Adres: Büyüykhendek cad no 39 Karaköy
Tel: (0212) 292 03 86
Fax: (0212) 292 03 85
Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no:1537
www.nevesalom.org
 
Not: Talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Vakıf’ımıza tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, sayfa başına herhangi bir ücret alınmayacaktır.